2020-04-20_Aviation_valley_biz_logo_wit.png
Ondernemen, Community, BIZ

Uitstel BIZ Aviation Valley

04 november 2020

De gemeente Beek is in 2017 samen met partners en stakeholders een proces gestart om te komen tot een toekomstvisie voor Aviation Valley. De samenwerking en de samenhang tussen de bedrijven op de werklocatie dient te worden geoptimaliseerd om de economische potentie van het gebied volledig te kunnen benutten. Dit met als doel om de aantrekkelijkheid van het gebied te behouden. Om hier invulling aan te geven (zowel organisatorisch als financieel) is vanuit de ondernemers (via de Stichting i.o.) aan de gemeente het verzoek gedaan om een BIZ (Bedrijveninvesteringszone) in te stellen voor Aviation Valley, welke de basis kan vormen voor verdere uitwerking van deze gebiedsvisie.

Deze BIZ zou moeten ingaan op 1-1-2021. Als gevolg van de Covid-19 crisis hebben de ondernemers echter besloten om de invoering van de BIZ met één jaar uit te stellen. Veel ondernemers verkeren momenteel in onzekerheid. Daarnaast is het door de huidige beperkingen en ontwikkelingen niet mogelijk om een fysieke bijeenkomst te organiseren, die noodzakelijk wordt geacht voor het informeren van de bedrijven over en het creëren van draagvlak voor een nieuw op te richten BIZ.